Tirsdag den 17. marts 2015

Sprogforum - tema: 'Interkulturel kompetence'


Magasin: Sprogforum


Print

Sprogforum - tidsskrift for sprog og kulturpædagogik - udkom i 2000 med et tema om 'interkulturel kompetence'.


“Med dette nummer fokuserer vi på begrebet 'interkulturel kompetence', der er blevet uundværligt inden for sprogundervisningen, ligesom det også er udbredt i andre fag og i samfundet som helhed. Det er et af de moderne begreber der er gået inflation i, og alle bruger det til egne formål.”

 

Sådan indledtes tidsskriftet Sprogforum nr 18, som udkom i år 2000 med et tema om 'interkulturel kompetence'.

 

I forordet skrev redaktionen blandt andet:

 

“Når en kvindelig studerende med dansk baggrund og en kvindelig studerende med kinesisk baggrund mødes, er der naturligvis brug for interkulturel kompetence fra begge sider, uanset hvilket sprog de bruger. Ikke sådan at danskeren prøver at opføre sig 'på kinesisk' og kineseren prøver at opføre sig 'på dansk', for hvad ville det ikke bringe med sig af undren og tvivl? Men sådan at begge er i stand til at rumme den andens forskellighed i sig og forholde sig konstruktivt og vidende til denne forskellighed.

 

      Interkulturel kompetence handler først og fremmest om åbenhed over for forskelle og om viden om deres historiske kontekst. Det handler ikke om at lade som om man er en anden end den man er.

 

      Mellem danskeren og kineseren vil der i mange situationer være en ganske stor forskel i perspektiver og måder at gøre tingene på, selv om de har nogenlunde den samme sociale status og er af samme køn. Hvor meget mere indviklet bliver situationen ikke hvis vi bringer forskellige sociale grupper sammen, f.eks. en dansk kvindelig studerende og en kinesisk mandlig grønthandler? Pointen er at de sociale forskelle kan være mindst lige så betydningsfulde i kulturel henseende som de nationalkulturelle. Kommunikationen mellem sociale grupper kræver også interkulturel kompetence.

 

      Ethvert samfund er gennemvævet af sociale forskelle på kryds og tværs, både dem der skyldes reelle forskelle i ressourceadgang og objektiv status, og dem der mere eksisterer i folks fantasi. At leve sammen i et samfund kræver interkulturel kompetence af alle medvirkende. Man kunne sige at demokratiseringen af samfundet bl.a. handler om at alle udvikler så megen interkulturel kompetence som muligt. Og da vi i stadig højere grad lever i et internationaliseret verdenssamfund, hænger også den demokratiske udvikling på verdensplan sammen med at vi alle udvikler en bred interkulturel kompetence hvormed vi kan forholde os til både sociale, nationalkulturelle og etniske forskelle, ikke mindst i kampen imod racismen.

 

      I sprogfagene fokuserer vi på sprogets rolle i den interkulturelle kompetence. Det vil sige at vi er særligt bevidste om de kulturelle forskelle der hænger sammen med brugen af sproget: semantiske distinktioner i ordforrådet, sproglige handlemønstre, sammenhænge mellem indhold og form i teksterne osv. Det er vigtigt at gøre opmærksom på disse sammenhænge, ikke mindst i sprogundervisningen, og det har mange lærere sikkert også gjort i mange år uden måske at kalde det udvikling af interkulturel kompetence. Men der er meget brug for undervisningsmaterialer der især fokuserer på den kulturelle side af sproget, ligesom der er meget brug for forskning på dette område.”

 

Læs mere...

 

Nr 18 er udsolgt fra forlaget, men bladet kan læses online.

Sprogforum - tidsskrift for sprog og kulturpædagogik - blev på daværende tidspunkt udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Redaktionen havde hjemme på Institut for Pædagogisk Antropologi, DPU.